Ledig stilling som feiar

Vest Telemark brannvern søkjer etter ny feiar.

Vest Telemark brannvern er eit samarbeid for kommunane Fyresdal, Tokke, Seljord, Vinje, Kviteseid og Nissedal. Selskapets føremål er å samarbeide om brannvern og utføre lovpålagde brannførebyggande oppgåver i vertskommunane. Brannsamarbeidet har kontorstad i Høydalsmo. Vi har i dag 8 feiarar tilsette.

Då ein av våre feiarar går over til andre oppgåver søker vi ein ny feiar.

Feiaren har utgangspunkt i Høydalsmo, men for søkjarar som bur andre stadar vil ein prøve å legge til rette for fleksible løysningar.

Arbeidsoppgåvene :

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg på bustad/fritidsbustad.

Saksbehandling og oppfølging før og etter feiing og tilsyn med fyringsanlegget.

Informasjon og motivasjonstiltak mot brukar og eigar av fyringsanlegget.

Feiarane jobbar i team og overlappar der det er naudsynt.

Krav til stillinga:

Fagbrev som feiar eller anna relevant fagbrev. Det kan og leggast vekt på anna utdanning innan

brannvernarbeid.

Den som vert tilsett må vere viljug til å ta utdanning etter krav i forskrifter.

Sjølvstendig og påliteleg.

Gode samarbeidsevner.

God skriftleg og munnleg framstillingsevner i språket norsk.

Førarkort klasse B.

God helse og fysikk.

Serviceinnstilt.

Interesse for fagområdet.

Lønn etter avtale. Tilsetjing skjer på dei vilkår og med dei plikter som fylgjer av gjeldande lover, tariffavtaler og reglement. Det er 2% pensjonsinnskot i KLP.

Den som får tilbod om stillinga må framlegga helse og politiattest av nyare dato.

Ein tek atterhald om endringar i stillingas arbeids- og ansvarsområde som fylje av framtidige organisasjonsendringar.

Søknad med CV sendast til: Vest Telemark Brannvern IKS v/ Ole John Almenning, Høydalsmovegen 815, 3891 Høydalsmo.

Eller: ole-john.almenning@vtbv.no

Spørsmål om stillinga kan rettast til Ole John Almenning 95992215 eller Thomas Auestad 97145644

Søknadsfrist 7/12-2020.

Feiing og tilsyn hausten/vinteren 2020

På grunn av Korona-situasjonen måtte VTBV utsette feiing/ tilsyn av fyringsanlegg i fritidsbustadar og hytter som var planlagt våren/førsommaren 2020.

Feiarane har utført feiing i bustadar der dette kunne gjerast frå tak. Vi minner om at dei som har hatt feiing i denne perioden må huske å fjerne sotet frå sotluka.

Frå august vil vi starte opp att med feiing og tilsyn av fritidsbustadar og hytter. Eigar vil få varsel pr. SMS seinast 14 dagar før besøket, meldinga inneheld kontaktinformasjon til feiaren.

For å hindre smitte og smittespreiing ber vi alle om å halde minst 1 meter avstand til feiarane.
Dersom nokon i fritidsbustaden/hytta er i karantene eller har symptom på luftveisinfeksjon må feiar varslas og besøket utsettas.

Feiarane vil følge FHI`s gjeldande råd for feiarar for å unngå smitte og forebygge smittespreiing, (avstand min. 1 meter, god håndhygiene, bruk av eingangshanskar o.l)

Dersom situasjonen med smittespreiing endrar seg kan vi måtte gjere endringar i rutiner og planar for feiing.

Vi planlegg feiing/tilsyn av fritidsbustadar i følgjande områder hausten/vinteren 2020:

Tokke:
Skafsåheii

Vinje:
Haukeli – fylkesgrense Vestland
Austbø – Straumkrysset
Øyfjell

Seljord :
Rundt Seljordsvatnet
Grunningsdalen
Svartdal
Sudbø

Fyresdal:
Birtedalen

Kviteseid:
Kilen
Morgedal

Nissedal:
Feiing og tilsyn utført 2018 – 2019

Feiing og tilsyn 2020

Foto: Ole Dyrland

Forskrift om brannforebygging § 17 pålegg kommunane å sørge for at røykkanalar i fyringsanlegg som vert brukt til oppvarming av byggverk blir feia etter behov, og at det blir ført tilsyn med fyringsanlegga.

Det er Vest Telemark Brannvesen IKS (VTBV) som utfører feiing og tilsyn på vegne av kommunane.

Ta kontakt med Vest Telemark Brannvesen IKS dersom det er  spørsmål om fyringsanlegg, feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
Kontakt aktuell kommune dersom det er spørsmål til avgifter/gebyr.

2019

I 2019 blei det varsla feiing av ca 6700 røykløp (fritidsbustadar og bustadar) av ca 19000 totalt. For fritidsbustadane har vi møtt utfordringar i forhold til at vegar ikkje blir brøyta i vekene, og at det er mangelfull adressering. Dette fører til at vi har endra litt på områda som det var tenkt feiing/tilsyn i 2019. Vi ligg framleis litt etter planen vi hadde om å tilby alle feiing innan utgangen 2020.

På bakgrunn av det har vi frå 01.01.2020 auka bemanninga med eit lag (2 feiarar).

Feiing og tilsyn 2020

Varsel om feiing.
For fritidsbustad skal det varslast seinast 14 dagar før utføring, for bustadar
3 -5 dagar før utføring.
Varsel om feiing/tilsyn blir sendt til registrert eigar og/eller rekningsmottakar pr. SMS.

I tillegg til dato og tid for feiing/tilsyn inneheld varselet m.a kontaktopplysningar til feiarane som skal utføre feiing/tilsyn.

Bustad

Fyresdal:
Alle bustadar sør for flyplassen (Flyplassen – Kilegrend, Vestsida)

Kviteseid:
Sentrum – Mostøy
Fjågesund
Åsgrend – Mostøyl

Nissedal:
Fjone
Homme/Heimdal

Seljord:
Kilen
Seljord sentrum

Vinje:
Alle med unntak av Åmot sentrum og Haukeli/ Edland sentrum

Fritidsbustad

Fyresdal:

Kviteseid:
Øvre del ved Vrådal Panorama
Nissedal grense – Vrådal
Kilen
Morgedal

Tokke:
Alle utenom Lårdal og Høydalsmo – Vinje grense

Seljord:
Rundt Seljordsvatnet

Vinje:
Øyfjell
Møsstrond
Haukeli – Botn

Nissedal:
Feiing/tilsyn utført 2018 – 2019

Det kan/vil bli feiing/tilsyn i områder som ikkje står på planen dersom det er formålsteneleg eller tid til det.

Feiing og tilsyn av bustader/fritidsbustader frå 01.01.2018 i Vest Telemark.

Her fylgjer ei orientering til eigarar av bustader og fritidsbustader i Vest Telemark.

 • Feie og tilsynsordninga for Vest Telemark er heimla i LOV-2002-06-14-20 FOR-2014-12-17.
 • Heimel i lov 14.juni 2002 nr.20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om brannvesenets redningsoppgåver §28, og forskrift 17.desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.
 • Lokal forskrift des.2017
 • Feiing og tilsyn for desse bustadtypene vil starte 02.01 2018
 • Feiing av pipe eldstad vil ha ein frekvens på kvart tredje år. Tilsyn vil vera kvart sjette år. Dette gjeld både bustadhus og fritidsbustader.
 • Det vil iflg. lokal forskrift bli kravd inn gebyr årleg.
 • Ein må be om at huseigar sørger for sikker tilkomst til pipa for feiaren.
 • Ordninga gjeld for ALLE bygg som har installert pipe/eldstad.
 • Hytteeigarar vil bli varsla minimum 14 dagar før feiing/tilsyn.
 • Huseigarar vil bli varsla 3-4 dagar før feiing/tilsyn.
 • Det vil bli varsla med SMS, bare unntaksvis med brev eller lapp.
 • Det er viktig at du er til stades når feiaren kjem slik at han får gjort jobben sin. Når det er tilsyn må han inn i hytta og vi går normalt ikkje inn i hytter eller bustader utan at eigar eller eigarrepresentant er med.
 • Bustader vil få auka frekvens frå kvart 2. år til kvart 3.år. Dette kan ein gjere for di feiarane har registrera betydeleg nedgang i sotmengda dei siste åra.
Meir info: Det vil bli publisera meir informasjon nærmare oppstarten så fylg med.

Har du spørsmål kontakt ein av feiarane våre, du finn kontaktinfo på heimesida.

Feieruter:

Det blir ikkje feiing/tilsyn av bustader i 2018, bare fritidsbustader.

Feiing/Tilsyn 2018

 

Rauland:

Heimvegli – Varland – Rettlinja – Erlandsgard – Holvik – Møsvatn – Austbø til Juvlandsvegen – Krossen til Kromviki – Kromviki til Arabygde

Åmot:

Åmot til Rauland – Åmot til Vinjesvingen

Haukeli:

Vinjesvingen til Haukeli – Haukeliheia til Songa – Bykleheia – Haukeli til Bordalen – E-134 frå Myrane til Botn – Arbu:

 

Vinje: Rauland

Austbø til Holtardalen- Holtardalen – Listaulli – Holtardalen til høgfjellshotellet – Flåtebu – Uvand-Farhovd – Vierli – Angravsli.

 

Kviteseid: Vrådal

Furuheimvegen -Tiurfaret – Krodalen – Vrådalstunet- Røyavegen -Tiuråsen – Veslegrenda

 

Nissedal:

Treungen – Gautefall-Fjonevegen-Felle-Kyrkjebygdheia.