Feiing og tilsyn

Forskrift om brannforebygging § 17 pålegg kommunane å sørge for at røykkanalar i fyringsanlegg som vert brukt til oppvarming av byggverk blir feia etter behov, og at det blir ført tilsyn med fyringsanlegga.

Kommunane i Vest Telemark har vedteke lokal forskrift: Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr.                 Forskrifta er likelydande for alle Vest Telemark kommunane.

Det er Vest Telemark Brannvesen IKS (VTBV) som utfører feiing og tilsyn på vegne av kommunane.

Kostnadar og gebyr.

Feie- og tilsyngebyret er fastsett ut frå sjølvkost, dvs. at gebyret skal dekke VTBV og kommunane sine utgifter i samband med tenesta. Kostnaden vert årleg fordelt og ikkje innkrevd som totalkostnad det året feiin/tilsyn vert utført. Kommunane sjølve står for innkreving av feie/tilsyns gebyr i samsvar med sine rutiner. Spørsmål om feiing/tilsyn og fyringsanlegg stillas til VTBV, spørsmål i.f.t gebyr stillas kommunane.

Frekvens.

Med bakgrunn i historikk og erfaringar frå bustadfeiing er frekvensen, både for bustadar og fritidsbustadar, førebels sett til 3 år for feiing og 6 år for tilsyn. Dette er fastsett i den lokale forskrifta.                                                 Feiing skal utførast oftare der feiaren vurderer at det er behov.

Erfaringar 2018

VTBV starta med feiing og tilsyn i fritidsbustadar 01.01.18 med ein plan om å besøke alle fritidsbustadar ved/i nærleik til veg innan utgangen av 2020. Dessverre viser det seg at vi ligg etter planane vi hadde lagt for året. Grunnen er at vi hadde lite bakgrunnsmateriale og erfaring med denne type bustadar. Planlegging/organisering, registrering og utføring viser seg å ta lenger tid for fritidsbustadar enn for bustadar med fastbuande, i tilleggg har vi hatt uføresette hendingar som m.a har ført til redusert mannskap.                                                                                                                                    Vi arbeider no med å finne løysingar slik at vi skal unngå ytterlegare forsenkingar.

Tilbakemeldingane til feiarane og VTBV tyder på at eigarane av fritidsbustadar ser nytten av feiing og tilsyn i fritidsbustadar.

I 2018 er det utført feiing/tilsyn/kartlegging av fyringsanlegg i fritidsbustadar i desse områda:

Tjønnegrend/Kostveit – Rauland – Varlandstangen

Nissedal kommune (med unntak av Kyrkjebygdheia)

I 2019 vil det bli utført feiing/tilsyn i følgjande områder:
Bustadar:

Vinje:                                                                                                                                               Åmot                                                                                                                                                Åmot – Tokke grense (Fv 38)

Tokke:             Alle                                                                                                                                              

Seljord:                                                                                                                                       Vallar – Svartdal                                                                                                                  Nutheim – Åmotsdal                                                                                                                Bjørge – Bø grense (Rv 36)

Kviteseid:                                                                                                                                    Vrådal – Vråliosen                                                                                                                 Vrådal – Brunkeberg langs Rv 41 (ikkje    Kviteseid sentrum)

Nissedal:                                                                                                                                           Felle – Haugsjåsund – Treungen

Fyresdal:                                                                                                                           Flyplassen – Vråliosen

Fritidsbustadar:

Vinje:                                                                                                                               Kråmvikvegen                                                                                                       Raulandsgrend – Songa

Tokke:                                                                                                                                      Mostøyl – Vinje grense (E 134)                                                                                        Lårdalsvegen                                                                                                                    Høydalsmo – Øyfjell

Seljord:                                                                                                                       Kvambekkheia

Nissedal: Kyrkjebygdheia                                                                                                                                                 

Fyresdal: Alle                                                                                                                                              

Kviteseid:                                                                                                                                     Vrådal