Melding om arrangement

Den ansvarlege for store arrangement, utstillingar, konsertar, møter og andre tilstellingar skal i god tid (2 veker) sende melding til lokal branntilsynsmyndighet (Vest Telemark Brannvesen IKS),  dersom arrangementet skal haldast i et bygg eller på eit område som normalt ikkje blir brukt til slike arrangement, jf. Brann- og eksplosjonsvernlova § 7.

Ved melding om arrangement kan brannvesenet krevje dei opplysningane som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og om nødvendig pålegge brannsikringstiltak og begrensningar for arrangementet.

Når skjemaet er utfylt sendas det elektronisk ved å trykke «Send» knappen. Felt som er påkravde er merka med stjerne, *.

Vest Telemark Brannvesen IKS informerer lokalt brannvesen om arrangementet.

  Arrangement stad

  Ansvarleg for arrangementet

  Arrangement

  Kontrollpunkt: *
  Har eigar gjeve løyve til bruk av bygget/området?
  JaNei
  Har eigar informert arrangør om brannsikker bruk av bygget/området?
  JaNei
  Er det utført risikovurdering for arrangementet?
  JaNei
  Er det utarbeidd beredskapsplanar og -kart for arrangementet?
  JaNei
  Er det utarbeidd rutiner/planar for evakuering av bygg/område?
  JaNei
  Er det utarbeidd rutiner/planar for opplæring av vakter?
  JaNei
  Er det utarbeidd instruks for brann- og beredskapsvakter?
  JaNei

  Tekniske opplysingar: *
  Brannalarmanlegg
  JaNei
  Direktevarsling til alarmsentral
  JaNei
  Røykvarslarar
  JaNei
  Seriekopla røykvarslarar
  JaNei
  Ledelys
  JaNei
  Sprinkleranlegg
  JaNei
  Brannpostar, slokkeutstyr (camping)
  JaNei
  Kommunal vassforsyning (slokkevatn)
  JaNei