Velkommen til

Vest-Telemark brann og redning IKS

Interkommunalt samarbeid om førebyggande brannvern og brannberedskap mellom eigarkommunane Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal.

Min eiendom

Logg deg inn i brukerportalen her

Siste nytt

Branntips

https://branntips.no/Hjelp oss åforebygge brann! Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra? Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at...

Brenning av bål eller bråte i skog og utmark.

Forbod mot åpen eld i skogsmark.Det generelle bålforbodet gjeld i perioden 15. april til 15. september. Då er det forbod å gjera opp eld i og i nærleiken av skog og annen utmark, dette gjeld også bruk av eingongsgrill og bålpanne. Det er tillatt å gjera opp eld der...

Føremål

Føremålet med VTBR er å verne liv, helse, miljø og materielle verdiar mot brann og eksplosjon, mot ulukker med farleg stoff og gods samt andre akutte ulukker.

VTBR er eit interkommunalt samarbeid mellom eigarkommunane Vinje, Tokke, Seljord, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal.

Lov om vern mot brann mv. §15 set krav til kommunane om å samarbeide om lokale og regionale løysingar av førebyggande- og beredskapsmessige oppgåver med sikte på ei best mogleg utnytting av dei samla ressursane i regionen.

Eigarkommunane har med dette vald å samarbeide om administrasjon – førebygging og feiing i regionen.

Beredskapen er framleis forankra i kvar enkelt kommune, men brannsjefen har etter brannvernlova eit fagleg ansvar for mannskapa.

Øverste organ er representantskapet som består av ordførarane i samarbeidskommunane.

Styre

Vest Telemark brann og redning IKS  er organisert med eit styre som m.a skal sørge for at det vert utarbeidd årsbudsjett, årsrapport og rekneskap.

Styret i VTBR er samansett av:

Styreleiar: Åge Verpe
Kontaktinfo:

  • 6 medlemmer med varamedlemar alle frå eigarkommunane.
  • Brannsjefen i VTBV er sekretær for styret.

Kontaktinformasjon

 

Tlf.: 35 07 57 11

E-post: post@vtbv.no

Høydalsmovegen 815

3891 Høydalsmo