Melding om arrangement

Den ansvarlege for store arrangement, utstillingar, konsertar, møter og andre tilstellingar skal i god tid (2 veker) sende melding til lokal branntilsynsmyndighet (Vest-Telemark brann og redning IKS),  dersom arrangementet skal haldast i et bygg eller på eit område som normalt ikkje blir brukt til slike arrangement, jf. Brann- og eksplosjonsvernlova § 7.

Ved melding om arrangement kan brannvesenet krevje dei opplysningane som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og om nødvendig pålegge brannsikringstiltak og begrensningar for arrangementet.

Når skjemaet er utfylt sendas det elektronisk ved å trykke «Send» knappen. Felt som er påkravde er merka med stjerne, *.

Vest Telemark Brannvesen IKS informerer lokalt brannvesen om arrangementet.

Har eigar gjeve løyve til bruk av bygget/området?

Har eigar informert arrangør om brannsikker bruk av bygget/området?

Er det utført risikovurdering for arrangementet?

Er det utarbeidd beredskapsplanar og -kart for arrangementet?

Er det utarbeidd rutiner/planar for evakuering av bygg/område?

Er det utarbeidd rutiner/planar for opplæring av vakter?

Er det utarbeidd instruks for brann- og beredskapsvakter?

Brannalarmanlegg

Direktevarsling til alarmsentral

Røykvarslarar

Seriekopla røykvarslarar

Ledelys

Sprinkleranlegg

Brannpostar, slokkeutstyr (camping)

Kommunal vassforsyning (slokkevatn)