Forskrift om brannforebygging § 6 pålegg eigar å melde frå til kommunen (brann-/feiervesenet) når det er montert ny eldstad.

Vel type røykløp/skorstein:

Erstattar installasjonen ein eksisterande eldstad?

Er eldstaden montert iht. monteringsanvisning?

Er avstand til brennbart materiale kontrollert?

Er røykinnføring/innmuringsstuss montert?

Er tidligere hol i skorsteinen forskriftsmessig fjernet?

Er eldstaden prøvefyrt og fungerer tilfredsstillende?

Er produktdokumentasjon inkl. monteringsanvisning teken vare på av eigar?

6 + 9 =