Feiing og tilsyn

Tiltak pga. Korona-viruset

For å redusere og begrense smittefaren og risikoen for spreiing av korona-viruset utset VTBV alle tilsyn på fyringsanlegg.
For fritidsbustadar vil det heller ikkje bli varsla eller utført feiing.

Vi utført feiing av bustadhus, varsel blir sendt på SMS.
Det vil berre bli utført utvendig feiing av røykløpet, dvs. frå tak (ikkje loftsfeiing). Feiarane skal ikkje gå inn i hus,og kan såleis ikkje fjerne sot eller feie ovnsrør. Etter feiing må eigar sjølv syte for å fjerne sotet frå sotluka.

Dersom eigar/bebuarar som er i karantene, eller mistenkjer at dei har korona-smitte, får varsel om feiing, må feiaren varslas og besøket avlyses.

Vi vurdere situasjonen fortløpande og gjer tilpasningar som er i tråd med råd frå styresmaktene og eigne risikovurderingar.

Feiing og tilsyn 2020

Foto: Ole Dyrland

Forskrift om brannforebygging § 17 pålegg kommunane å sørge for at røykkanalar i fyringsanlegg som vert brukt til oppvarming av byggverk blir feia etter behov, og at det blir ført tilsyn med fyringsanlegga.

Det er Vest Telemark Brannvesen IKS (VTBV) som utfører feiing og tilsyn på vegne av kommunane.

Ta kontakt med Vest Telemark Brannvesen IKS dersom det er  spørsmål om fyringsanlegg, feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
Kontakt aktuell kommune dersom det er spørsmål til avgifter/gebyr.

2019

I 2019 blei det varsla feiing av ca 6700 røykløp (fritidsbustadar og bustadar) av ca 19000 totalt. For fritidsbustadane har vi møtt utfordringar i forhold til at vegar ikkje blir brøyta i vekene, og at det er mangelfull adressering. Dette fører til at vi har endra litt på områda som det var tenkt feiing/tilsyn i 2019. Vi ligg framleis litt etter planen vi hadde om å tilby alle feiing innan utgangen 2020.

På bakgrunn av det har vi frå 01.01.2020 auka bemanninga med eit lag (2 feiarar).

Feiing og tilsyn 2020

Varsel om feiing.
For fritidsbustad skal det varslast seinast 14 dagar før utføring, for bustadar
3 -5 dagar før utføring.
Varsel om feiing/tilsyn blir sendt til registrert eigar og/eller rekningsmottakar pr. SMS.

I tillegg til dato og tid for feiing/tilsyn inneheld varselet m.a kontaktopplysningar til feiarane som skal utføre feiing/tilsyn.

Bustad

Fyresdal:
Alle bustadar sør for flyplassen (Flyplassen – Kilegrend, Vestsida)

Kviteseid:
Sentrum – Mostøy
Fjågesund
Åsgrend – Mostøyl

Nissedal:
Fjone
Homme/Heimdal

Seljord:
Kilen
Seljord sentrum

Vinje:
Alle med unntak av Åmot sentrum og Haukeli/ Edland sentrum

Fritidsbustad

Fyresdal:
Pga. manglande adressering er det ikkje planlagt feiig/tilsyn i 2020

Kviteseid:
Øvre del ved Vrådal Panorama
Nissedal grense – Vrådal
Kilen
Morgedal

Tokke:
Alle utenom Lårdal og Høydalsmo – Vinje grense

Seljord:
Rundt Seljordsvatnet

Vinje:
Øyfjell
Møsstrond
Haukeli – Botn

Nissedal:
Feiing/tilsyn utført 2018 – 2019

Det kan/vil bli feiing/tilsyn i områder som ikkje står på planen dersom det er formålsteneleg eller tid til det.

Feiing og tilsyn

Forskrift om brannforebygging § 17 pålegg kommunane å sørge for at røykkanalar i fyringsanlegg som vert brukt til oppvarming av byggverk blir feia etter behov, og at det blir ført tilsyn med fyringsanlegga.

Kommunane i Vest Telemark har vedteke lokal forskrift: Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt regulering av feiegebyr.                 Forskrifta er likelydande for alle Vest Telemark kommunane.

Det er Vest Telemark Brannvesen IKS (VTBV) som utfører feiing og tilsyn på vegne av kommunane.

Kostnadar og gebyr.

Feie- og tilsyngebyret er fastsett ut frå sjølvkost, dvs. at gebyret skal dekke VTBV og kommunane sine utgifter i samband med tenesta. Kostnaden vert årleg fordelt og ikkje innkrevd som totalkostnad det året feiin/tilsyn vert utført. Kommunane sjølve står for innkreving av feie/tilsyns gebyr i samsvar med sine rutiner. Spørsmål om feiing/tilsyn og fyringsanlegg stillas til VTBV, spørsmål i.f.t gebyr stillas kommunane.

Frekvens.

Med bakgrunn i historikk og erfaringar frå bustadfeiing er frekvensen, både for bustadar og fritidsbustadar, førebels sett til 3 år for feiing og 6 år for tilsyn. Dette er fastsett i den lokale forskrifta.                                                 Feiing skal utførast oftare der feiaren vurderer at det er behov.

Erfaringar 2018

VTBV starta med feiing og tilsyn i fritidsbustadar 01.01.18 med ein plan om å besøke alle fritidsbustadar ved/i nærleik til veg innan utgangen av 2020. Dessverre viser det seg at vi ligg etter planane vi hadde lagt for året. Grunnen er at vi hadde lite bakgrunnsmateriale og erfaring med denne type bustadar. Planlegging/organisering, registrering og utføring viser seg å ta lenger tid for fritidsbustadar enn for bustadar med fastbuande, i tilleggg har vi hatt uføresette hendingar som m.a har ført til redusert mannskap.                                                                                                                                    Vi arbeider no med å finne løysingar slik at vi skal unngå ytterlegare forsenkingar.

Tilbakemeldingane til feiarane og VTBV tyder på at eigarane av fritidsbustadar ser nytten av feiing og tilsyn i fritidsbustadar.

I 2018 er det utført feiing/tilsyn/kartlegging av fyringsanlegg i fritidsbustadar i desse områda:

Tjønnegrend/Kostveit – Rauland – Varlandstangen

Nissedal kommune (med unntak av Kyrkjebygdheia)

I 2019 vil det bli utført feiing/tilsyn i følgjande områder:
Bustadar:

Vinje:                                                                                                                                               Åmot                                                                                                                                                Åmot – Tokke grense (Fv 38)

Tokke:             Alle                                                                                                                                              

Seljord:                                                                                                                                       Vallar – Svartdal                                                                                                                  Nutheim – Åmotsdal                                                                                                                Bjørge – Bø grense (Rv 36)

Kviteseid:                                                                                                                                    Vrådal – Vråliosen                                                                                                                 Vrådal – Brunkeberg langs Rv 41 (ikkje    Kviteseid sentrum)

Nissedal:                                                                                                                                           Felle – Haugsjåsund – Treungen

Fyresdal:                                                                                                                           Flyplassen – Vråliosen

Fritidsbustadar:

Vinje:                                                                                                                               Kråmvikvegen                                                                                                       Raulandsgrend – Songa

Tokke:                                                                                                                                      Mostøyl – Vinje grense (E 134)                                                                                        Lårdalsvegen                                                                                                                    Høydalsmo – Øyfjell

Seljord:                                                                                                                       Kvambekkheia

Nissedal: Kyrkjebygdheia                                                                                                                                                 

Fyresdal: Alle                                                                                                                                              

Kviteseid:                                                                                                                                     Vrådal

Skogbrannfaren i Telemark – Oppheving av vedtak

Skogbrannfaren i Vest Telemark

Tidlegare vedtak fatta av brannsjefane i Telemark gjaldt forbod mot bruk av all open eld som kunne antenne gras, skog og liknande inntil situasjonen endra seg ift skogbrannfaren. I tillegg til gjeldande forbod mot å gjøre opp eld i eller i nærleiken av skog og annen utmark, blei det også innført forbod mot bruk av open eld i innmark og det ble betrakta som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærleiken av skog og utmark. Vedtaket ble fatta med heimel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Skogbrannfaren vurderast generelt på Østlandet som fortatt meget stor ifølge Yr, men i enkelte kommunar i Telemark er skogbrannfaren redusert til et «normalt» nivå pga ulik nedbørsmengde.

Brannsjefen i følgande kommunar opphevar vedtaket som ble innført 13.07 2018 kl 08:00 ifbm skogbrannfaren:

 • Nissedal kommune
 • Fyresdal kommune
 • Kviteseid kommune
 • Seljord kommune
 • Tokke kommune
 • Vinje kommune

Oppheving av tidlegare vedtak gjelder frå torsdag 08.08.2018 kl 08.00

 

Det er viktig å presisere at sjølv om vedtaket som brannsjefane i Telemark tidlegare innførte er oppheva, gjelder fremdeles det generelle bålforbodet i perioden frå 15.april til og med 15.september om at eikvar har en aktsomhetsplikt. (ref. Lov om brannvern kap. 2, § 5 Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke og Forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet

Der ein gjer opp eld eller behandlar brannfarlege gjenstandar, må ein være særlig oppmerksom på faren for uønskt antenning og spreiing. Ved disse aktivitetane kreves spesiell aktsemd og at ein tek nødvendige forholdsreglar.

Aktsomhetsnormen er her strengare enn for andre aktiviteter.

For meir informasjon om skogbrannfarevarsel sjå: https://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

 

Ved brann eller farlege situasjonar, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110

 

Forbod mot bruk av åpen eld.

INNSKJERPING AV TOTALFORDBUD MOT ALL BRUK AV ALL ÅPEN ILD

Brannsjefene i Telemark har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark. Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder f.o.m. 2. juli 2018 kl. 16:00 og inntil situasjonen endrer seg. Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff mv. § 37, jf. forskrift om brannforebygging § 3. Oppdatert 02.08.18 kl. 07.00

Skogbrannfaren Østafjells er når meget stor. Brannsjefene har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs. Det betyr:

DETTE KAN DU IKKE GJØRE:

 • Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog, ut- og innmark
 • Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen
 • Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene
 • Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak
 • Det betraktes som uaktsomt å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og utmark.

Med bål forståes små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff.

Med grill forståes engangsgriller, kullgriller og gassgriller.

VENNLIGST UNNGÅ Å RINGE FOR Å BE OM LOV, DA INGEN DISPENSASJONER VIL BLI GITT

DETTE KAN DU GJØRE:
Grille i din egen hage med aktsomhet. Er du i tvil om du oppfyller aktsomheten så lar du være. (Engangsgriller er ikke tillatt)

Merk! Ved prekære hendelser kan brannvesenet legge ned forbud mot ALL ild, selv i folks hager.

«I forbindelse med eventuell skogsdrift må stor forsiktighet utvises, skogdriftsaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjon tillater drift. Det følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann. Det varme og tørre været som vi har hatt i vårt distrikt i lengre tid har ført til stor fare for brann i gress og annen vegetasjon.
Fra og med fredag 13.7.2018 klokken 08.00 er brannsjefene av den oppfatning at det vil være uaktsomt å drive hogst. Dette gjelder inntil ny vurdering gjøres etter nedbør av betydning.»

Etter nedbøren siste dagane har brannvesena i Midt Telemark, Notodden, Tinn, Drangedal og Vest Telemark vurdert at det ikkje lenger er uaktsomt å drive hogst i kommunane Tinn, Notodden, Hjartdal, Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal, Fyresdal, Sauherad, Bø, Nome og Drangedal. Det er ein føresetnad at det blir gjordt risikovurderingar og iverksett nødvendige forholdsreglar før og under hogst.

Forbudet gjelder inntil vedtaket blir opphevet.  Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.

Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

Brannsjefene i Telemark

Feiing og tilsyn av bustader/fritidsbustader frå 01.01.2018 i Vest Telemark.

Her fylgjer ei orientering til eigarar av bustader og fritidsbustader i Vest Telemark.

 • Feie og tilsynsordninga for Vest Telemark er heimla i LOV-2002-06-14-20 FOR-2014-12-17.
 • Heimel i lov 14.juni 2002 nr.20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farleg stoff og om brannvesenets redningsoppgåver §28, og forskrift 17.desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.
 • Lokal forskrift des.2017
 • Feiing og tilsyn for desse bustadtypene vil starte 02.01 2018
 • Feiing av pipe eldstad vil ha ein frekvens på kvart tredje år. Tilsyn vil vera kvart sjette år. Dette gjeld både bustadhus og fritidsbustader.
 • Det vil iflg. lokal forskrift bli kravd inn gebyr årleg.
 • Ein må be om at huseigar sørger for sikker tilkomst til pipa for feiaren.
 • Ordninga gjeld for ALLE bygg som har installert pipe/eldstad.
 • Hytteeigarar vil bli varsla minimum 14 dagar før feiing/tilsyn.
 • Huseigarar vil bli varsla 3-4 dagar før feiing/tilsyn.
 • Det vil bli varsla med SMS, bare unntaksvis med brev eller lapp.
 • Det er viktig at du er til stades når feiaren kjem slik at han får gjort jobben sin. Når det er tilsyn må han inn i hytta og vi går normalt ikkje inn i hytter eller bustader utan at eigar eller eigarrepresentant er med.
 • Bustader vil få auka frekvens frå kvart 2. år til kvart 3.år. Dette kan ein gjere for di feiarane har registrera betydeleg nedgang i sotmengda dei siste åra.
Meir info: Det vil bli publisera meir informasjon nærmare oppstarten så fylg med.

Har du spørsmål kontakt ein av feiarane våre, du finn kontaktinfo på heimesida.

Feieruter:

Det blir ikkje feiing/tilsyn av bustader i 2018, bare fritidsbustader.

Feiing/Tilsyn 2018

 

Rauland:

Heimvegli – Varland – Rettlinja – Erlandsgard – Holvik – Møsvatn – Austbø til Juvlandsvegen – Krossen til Kromviki – Kromviki til Arabygde

Åmot:

Åmot til Rauland – Åmot til Vinjesvingen

Haukeli:

Vinjesvingen til Haukeli – Haukeliheia til Songa – Bykleheia – Haukeli til Bordalen – E-134 frå Myrane til Botn – Arbu:

 

Vinje: Rauland

Austbø til Holtardalen- Holtardalen – Listaulli – Holtardalen til høgfjellshotellet – Flåtebu – Uvand-Farhovd – Vierli – Angravsli.

 

Kviteseid: Vrådal

Furuheimvegen -Tiurfaret – Krodalen – Vrådalstunet- Røyavegen -Tiuråsen – Veslegrenda

 

Nissedal:

Treungen – Gautefall-Fjonevegen-Felle-Kyrkjebygdheia.

 

 

 

 

 

Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygninger, områder m.m. i alle Telemarks kommuner.

 

Høyring – Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygningar, områder m.m. i alle Telemarks kommuner.

Forslag til lokal forskrift om tilsyn med bygningar, områder m.m. i alle Telemarks kommuner, sendes med dette ut på høyring. Dette forslaget er utarbeidd i samarbeid med Porsgrunn, Skien, Notodden, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal, Nome Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje kommune.

Forslaget til lokal forskrift kan hentas på de respektive kommunars servicetorg/kontor, kommunenes hjemmesider og her:

Saksfremlegg lokal forskrift 2017

Lokal forskrift 2017 Forskrift om tilsyn med bygninger områder m m

For ytterligare informasjon om forslaget til lokal forskrift, ta kontakt med

Vest Telemark Brannvesen IKS pr. post@vtbv.no eller tlf. 35075711

Frist for å komme med merknadar er 23.06.2017. Merknadar kan sendas til respektive kommunars postmottak:

Tokke:              postmottak@tokke.kommune.no

Fyresdal:          postmottak@fyresdal.kommune.no

Nissedal:          postmottak@nissedal.kommunme.no

Vinje:               postmottak@vinje.kommune.no

Seljord:            post@seljord.kommune.no

Kviteseid:         post@kviteseid.kommune.no

Merknadane merkas Høringsinnspel + Vest Telemark Brannvesen IKS

Antall pipebrannar i Vest-Telemark 2016

Då felles feieteneste i Vest-Telemark vart starta i 2009 hadde vi til saman 35 pipebrannar årleg. Dette har synt ein gradvis nedgang fram mot 2016 då vi hadde 6 pipebrannar. Totalt antall piper i Vest-Telemark er ca 7500.

Nedgangen skuldast at ein del har gått til anskaffelse av reintbrennande eldstad, ein god del har installert varmepumpe i tillegg og sist men ikkje minst har mange lagt om fyringsmønsteret etter veiledning frå feiarane våre, t.d mindre rundfyring.

Pipebrannar Vest-Telemark 2016
Pipebrannar Vest-Telemark 2016